Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Ćwiczenia pk. „LASY 2018” w województwie śląskim

2018.05.25

Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach współpracując z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach w kwietniu i maju br. zorganizowała i przeprowadziła na terenie 13 powiatów cykl  ćwiczeń o tematyce związanej z gaszeniem wielkopowierzchniowych pożarów lasów. Jako kryterium doboru miejsc przeprowadzenia manewrów przyjęto zagrożenia poszczególnych powiatów/miast wynikające z „Zagrożeń pożarowych lasów” na terenie województwa śląskiego.

Podstawowym celem tych ćwiczeń było sprawdzenie poziomu przygotowania jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego województwa śląskiego do prowadzenia działań podczas pożarów lasów ze szczególnym uwzględnieniem dostarczania wody na duże odległości.

W ćwiczeniach brały udział siły i środki z 27 powiatów w tym kompanie gaśnicze wchodzące w skład Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, kompanie gaśnicze podporządkowania Batalionu Centralnego Odwodu Operacyjnego a także siły i środki Lasów Państwowych - w tym statki powietrzne, które wykonywały loty  patrolowe i zrzuty na pozorowane miejsca pożaru.