Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Podsumowanie kontroli „escape room’ów” na terenie województwa śląskiego

2019.01.11

 

11 stycznia 2019 roku, w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyło się spotkanie z dziennikarzami, na którym przedstawiono wyniki kontroli obiektów typu „escape room”, przeprowadzonych na polecenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego, w związku z tragicznymi wydarzeniami w Koszalinie. Do udziału w spotkaniu Wojewoda Śląski zaprosił Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Jacka Kleszczewskiego, zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach mł. insp. Mariusza Krzystyniaka oraz zastępcę Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Panią Magdalenę Macha.

Konferencję otworzył Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, który podkreślił ważkość przeprowadzonych kontroli, a także zwrócił uwagę na nowy projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zmieniający rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zaproponowane w nim zmiany mają na celu unormowanie tego typu działalności, aby wymogi stawiane tego typu obiektom w jak najwyższym stopniu gwarantowały bezpieczne z nich korzystanie.

Następnie głos zabrał Śląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Kleszczewski, który na wstępie podziękował wszystkim funkcjonariuszom biorącym udział w kontrolach za ich szybką i sprawną reakcję, a następnie omówił zakres i wyniki kontroli przeprowadzonych przez strażaków PSP w okresie od 4 do 10 stycznia 2019 r. w obiektach typu „escape room”. Na terenie województwa śląskiego odnotowano 67 tego typu obiektów, w  63 z nich przeprowadzono kontrole, w wyniku których w 58 stwierdzono szereg nieprawidłowości. Łącznie stwierdzono 253 nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz 123 nieprawidłowości z zakresu warunków ewakuacji. W przypadku 7 obiektów wydano decyzje o zakazie eksploatacji.

Najczęściej odnotowanymi nieprawidłowościami w obszarze warunków ewakuacji były: brak zapewnienia odpowiednich warunków ewakuacji, umożliwiających szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem, z miejsca przeznaczonego do przebywania ludzi, brak oznakowania dróg ewakuacyjnych, składowanie na drogach ewakuacyjnych materiałów palnych.

Natomiast najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w obszarze wymagań ochrony przeciwpożarowej niedotyczących warunków ewakuacji to: brak okresowych  przeglądów w zakresie i częstotliwości określonej w przepisach instalacji technicznych będących na wyposażeniu lokali (instalacji elektrycznej, gazowej oraz kominowej dymowej, spalinowej i wentylacyjnej), brak przeglądów gaśnic i oznakowania miejsca lokalizacji gaśnic, brak dokumentów potwierdzających szkolenie pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Na zakończenie Śląski Komendant Wojewódzki PSP przypomniał o obowiązku odśnieżania dachów i usuwania sopli. Dbałość o to należy do obowiązków właściciela bądź zarządcy nieruchomości. Właściciel lub zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania dachu może zostać ukarany mandatem. Można również wprowadzić natychmiastowy zakaz użytkowania obiektu.

W związku z trwającym okresem grzewczym st. bryg. Jacek Kleszczewski, przypominał również o obowiązku dokonywania przeglądów instalacji grzewczej, kominowej (dymowej i wentylacyjnej) w mieszkaniach i domach jednorodzinnych, gdyż wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych, które w związku z chłodami i mrozem zaczynają być szczególnie intensywnie używane.

Na zakończenie konferencji Wojewoda Śląski zaapelował o przezorność mieszkańców i podkreślił jak ważne jest właściwe reagowanie i dbanie o bezpieczeństwo swoje i najbliższych. Co roku strażacy wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego biorą udział w akcji przekazywania mieszkańcom regionu, ufundowanych przez wojewodę śląskiego, czujników tlenku węgla. Do tej pory przekazano łącznie prawie 1.000 czujników w trakcie interwencji strażaków związanych z uwalnianiem się tlenku węgla w budynkach mieszkalnych.

 

MSWiA pracuje nad zmianą przepisów ws. ochrony przeciwpożarowej budynków

Zgodnie z projektowanymi zmianami właściciel, zarządca, użytkownik lub inny faktycznie władający takim obiektem lub jego częścią, powinien przed rozpoczęciem działalności w tym zakresie oraz co najmniej raz na 2 lata, przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji ludzi w miejsce bezpieczne, na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, a także sprawdzenie spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Takiego sprawdzenia dokonuje się z udziałem rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub osób posiadających ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.

W projekcie rozporządzenia przewidziano ponadto, aby o sprawdzeniach oraz o ich wynikach informowany był właściwy miejscowo komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej. Na właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu zostanie nałożony obowiązek przeprowadzenia takiego sprawdzenia – w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia MSWiA. 

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów został przekazany do konsultacji międzyresortowych.