Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

„Bezpieczeństwo trzeciego wieku - zdrowi, bezpieczni, aktywni”

2019.10. 3

To temat konferencji, która odbyła się 2 października 2019 roku w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Jej adresatami byli seniorzy z terenu województwa śląskiego, którzy licznie wzięli w niej udział.

Konferencję, witając uczestników i zaproszonych gości, otworzył wicewojewoda śląski Pan Jan Chrząszcz. Następnie głos zabrał sekretarz stanu w ministerstwie pracy i polityki społecznej Pan Stanisław Szwed.

W dalszej kolejności wystąpił śląski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski, który podkreślił wagę aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym. Podziękował im również za wkład w kształtowanie właściwych postaw wśród młodych ludzi.

Na zakończenie oficjalnej części konferencji uhonorowano laureatów organizowanego przez wojewodę śląskiego konkursu „Aktywna Seniorka” i „Aktywny Senior” województwa śląskiego.

W dalszej części spotkania, uczestnicy mieli możliwość wysłuchania  referatów między innymi na temat: programów rządowych skierowanych do seniorów, które przedstawiła Poseł na Sejm RP Pani Maria Nowak. Podkom. Kazimierz Toborowicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach omówił kwestie związane z bezpieczeństwem osób starszych oraz działaniami przestępczymi skierowanymi przeciw nim. Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach przedstawili problematykę bezpieczeństwa w budynkach mieszkalnych. Mł. bryg. Aneta Gołębiowska, rzecznik prasowy śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP, przedstawiła działania prowadzone przez strażaków w ramach kampanii PSP „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, kampanii wojewody śląskiego „ Czad i Ogień. Obudź czujność” oraz przybliżyła uczestnikom konferencji zagrożenia związane z emisją tlenku węgla. Natomiast mł. bryg. Paweł Walaszek z wydziału kontrolno – rozpoznawczego komendy wojewódzkiej omówił problematykę bezpieczeństwa pożarowego w budynkach mieszkalnych, w świetle obowiązujących przepisów na wybranych przykładach. Zachęcał również do montowania czujników tlenku węgla oraz dymowych, omawiając sposób ich działania i wskazując ich zalety.

Konferencja była również okazją do zainicjowania działań edukacyjnych, które corocznie podejmują strażacy w sezonie grzewczym, gdyż jej termin zbiegł się z tegoroczną inauguracją ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – informacyjnej Państwowej Straży Pożarnej „Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa”. Śląski komendant wojewódzki PSP, na krótkim briefingu z dziennikarzami, przedstawił założenia kampanii. Natomiast przedstawiciele Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach zaprezentowali mobilny symulator pożarowy, który służy do podnoszenia świadomości w zakresie bezpiecznych zachowań w środowisku domowym.

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali poradnik „Bezpieczeństwo Trzeciego Wieku” przygotowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach oraz Komendę Wojewódzką PSP w Katowicach.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się również zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn oraz przedstawiciel marszałka województwa śląskiego Pani Karolina Kosowska-Raczek.