Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Zdanie obowiązków służbowych i powołanie Komendanta Miejskiego PSP w Mysłowicach

2020.02.25

26 lutego 2020 roku, w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach odbył się uroczysty apel z okazji zdania i przejęcia obowiązków Komendanta Miejskiego PSP w Mysłowicach.
Po przyjęciu meldunku przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Jacka Kleszczewskiego i powitaniu gości, został odczytany akt odwołania dotychczasowego komendanta mł. bryg. Mirosława Wiktora w związku z jego przejściem na zaopatrzenie emerytalne. Następnie odczytano akt powołania Komendanta Miejskiego PSP w Mysłowicach bryg. Olgierda Koźmińskiego.
W dalszej części uroczystości Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski podziękował za pełnioną służbę mł. bryg. Mirosławowi Wiktorowi, a także życzył nowemu Komendantowi Miejskiemu bryg. Olgierdowi Koźmińskiemu sukcesów na nowo objętym stanowisku.
Na zakończenie głos zabrał mł. bryg. Mirosław Wiktor, który w kilku słowach przybliżył przebieg swojej dotychczasowej służby w szeregach PSP i podziękował swoim współpracownikom. Następnie w swoim przemówieniu bryg. Olgierd Koźmiński podziękował za zaufanie
i powołanie na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Mysłowicach.
W uroczystej zbiórce udział wzięli między innymi Wiceprezydent Miasta Mysłowice Pan Wojciech Chmiel, I Wiceprzewodniczący Rady Miasta Andrzej Dombek, a także Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Pan Edward Lasok.

Pan bryg. mgr Olgierd Koźmiński rozpoczął służbę w Zawodowej Straży Pożarnej w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Mysłowicach w 1989 roku. W tym samym roku został skierowany do pełnienia służby w KW PSP w Katowicach, w Wydziale Operacyjnym. W trakcie pełnienia służby zajmował kolejne stanowiska w tym wydziale, między innymi dyżurnego operacyjnego, a następnie kierownika sekcji i głównego specjalisty. Od kwietnia 2019 roku pełnił służbę na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Operacyjnego w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach.

W czasie wieloletniej służby Pan bryg. Olgierd Koźmiński wielokrotnie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe. W 1995 roku ukończył zaoczne studium aspirantów w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie. W 2004 roku ukończył studia magisterskie na Akademii Świętokrzyskiej, a w 2012 roku studia podyplomowe w zakresie Akademii Przywództwa. Następnie w 2014 roku ukończył studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Spośród akcji ratowniczych, w których uczestniczył na szczególną uwagę zasługuje czynny udział : w gaszeniu pożaru w Kuźni Raciborskiej w 1992r., w katastrofie budowlanej MTK w Katowicach w 2006 roku oraz działania w trakcie powodzi na terenie woj. śląskiego i mazowieckiego w 2010 roku . Ofiarnie działał podczas akcji ratowniczej po zawaleniu się kamienicy przy ul. Chopina w Katowicach 23 października 2014 roku. 10 lutego 2018 roku uczestniczył w akcji ratowniczej podczas katastrofy budowlanej przy ul. Tylnej w Sosnowcu. Aktywnie uczestniczył w przygotowaniach i zabezpieczeniu Światowych Dni Młodzieży oraz wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w 2016 roku w Częstochowie – uczestniczył w pracach zespołu, opracowując plan zabezpieczeń tego wydarzenia oraz konfigurował siły PSP, OSP oraz służb współpracujących, które uczestniczyły w zabezpieczeniu ŚDM na terenie Małopolski. W ramach operacji wojewódzkiej w 2018 roku – 24 Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – UNFCCC COP24 – pracował w sztabie oraz uczestniczył w ćwiczeniach sprawdzających współdziałanie wszystkich służb i instytucji w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego.

Za swoje osobiste zaangażowanie i pracę został odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005 r.), Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
(2010 r.), Złotym Medalem Za Długoletnią Służbę (2019 r.).

Z dniem 26 lutego 2020 roku został powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Mysłowicach.

 

Opracowanie: KW PSP w Katowicach
Zdjęcia: mł. asp. Damian Golański KW PSP w Katowicach