Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Kolejne zakupy środków ochrony indywidualnej dla komend powiatowych i miejskich PSP woj. śląskiego

2020.05.11

W związku z panującą obecnie pandemią SARS Cov-2 służba w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej podporządkowana jest ścisłemu rygorowi sanitarnemu. Wszyscy strażacy przestrzegają zasad higieny, stosują środki dezynfekcyjne, utrzymują w czystości miejsca swojego pobytu, a ubrania specjalne, pojazdy i sprzęt ratowniczy, każdorazowo po powrocie ze zdarzenia jest dezynfekowany. Również podczas zdarzeń stosowane są środki zabezpieczające, adekwatne do zaistniałego zagrożenia, zgodne z wytycznymi WHO oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA.

W celu zagwarantowania niezbędnej ilości środków zabezpieczających, koniecznych do bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych oraz wspierających inne służby w walce z koronawirusem, Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach pozyskała na ten cel środki finansowe w wysokości 3 980 000 zł z rezerwy celowej budżetu państwa oraz 50 000 zł ze środków ubezpieczeniowych, będących w dyspozycji Komendanta Głównego PSP. Ponadto komendy powiatowe i miejskie PSP woj. śląskiego wydatkowały na te cele środki w wysokości 420 000 zł.

W ramach tych środków zakupiono oraz zamówiono między innymi następujący sprzęt i środki ochrony osobistej:

- Generatory ozonu – 36 szt.
- Opryskiwacze ręczne – 150 szt.
- Opryskiwacze spalinowe – 15 szt.
- Półmaski filtrujące – 17 000 szt.
- Maseczki chirurgiczne – 60 000 szt.
- Rękawiczki lateksowe - 105 000 par.
- Płyn do dezynfekcji – 37 000 litrów.
- Okulary ochronne/przyłbice -1300 szt.
- Ubrania ochronne – 6500 szt,
- Ubrania gazoszczelne przeciwchemiczne – 40 szt.
- Sprzęt ochrony układu oddechowego – 40 kpl
- Pralnica przemysłowa z suszarką – 14 kpl
- Namiot pneumatyczny – 18 szt.
- Ciąg dekontaminacyjny – 1 kpl
- Samochód kwatermistrzowski – 2 szt.
- Izolator transportowy – 1 kpl.

Wszystkie te zakupy mają na celu zabezpieczanie ratowników ale również poszkodowanych i świadków zdarzeń, w których bierze udział Państwowa Straż Pożarna.

opracowanie: KW PSP w Katowicach