Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Porozumienie o współpracy ze Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie

2020.10. 2

30 września 2020 roku, w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie podpisane zostało porozumienie pomiędzy Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jackiem Kleszczewskim oraz Komendantem Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie mł. bryg. Markiem Chwałą. W jego treści strony zadeklarowały szeroką współpracę w zakresie kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego.
Na jego podstawie możliwe będzie między innymi:

  • prowadzenie wymiany kadry dydaktycznej i doświadczeń,
  • udział słuchaczy i funkcjonariuszy w praktycznej nauce zawodu,
  • realizowanie zadań służbowych przez słuchaczy Szkoły w komórkach organizacyjnych komendy wojewódzkiej, komend miejskich i powiatowych podległych Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP,
  • organizowanie ćwiczeń w zakresie szeroko pojętego ratownictwa na poziomie podstawowym i specjalistycznym,
  • publikowanie materiałów szkoleniowych i dydaktycznych,
  • wzajemne udostępnianie obiektów sportowych, poligonowych, sprzętu pożarniczego oraz środków transportu.

Ścisła i wielopłaszczyznowa współpraca i współdziałanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej wynika zarówno z potrzeby opracowywania i wdrażania możliwie jednolitych standardów postępowania w obliczu różnego rodzaju zagrożeń, jak i konieczności wdrażania wniosków płynących z prowadzonych analiz, a odnoszących się do potrzeb kadrowych oraz chęci nieustannego podnoszenia merytorycznego poziomu przygotowania kadr pożarniczych do profesjonalnego i wszechstronnego działania.

źródło: SA PSP w Krakowie
zdjęcia: KW PSP w Katowicach