Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Numer sprawy:WT 2370.4.2017
Dodano dnia: 12-04-2017
Termin składania ofert: 20-04-2017 godz. 12:00
Status: ogłoszony

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej